Dataene som presenteres er fra Norsk pasientregister (NPR), og inneholder alle kontakter med somatisk spesialisttjeneste ved sykehusene i Helse Nord RHF, samt alle kontakter for bosatte i Helse Nord RHF sitt opptaksområde.

 • Bakgrunnstallene er hentet fra avdelingsoppholdsfiler fra NPR og er aggregert på ulike nivå.
  • Sykehusopphold: Avdelingsopphold som er kodet som døgnopphold eller dagbehandlings ved samme sykehus som har foregått nært i tid eller samtidig regnes som ett opphold. Nært i tid er mindre enn åtte timer mellom utskrivelse fra ett opphold til innskrivelse til et nytt opphold. Antall DRG-poeng hentes fra det bærende oppholdet, som er det oppholdet med høyest DRG-poeng. Alle polikliniske konsultasjoner regnes som kontakter, uavhengig av nærhet i tid til andre kontakter.
  • Justert for overføringer: Ved justering for overføringer er alle døgn- og dagopphold med mindre enn åtte timer mellom utskrivelse fra ett opphold til innskrivelse til neste opphold regnet som ett opphold, uavhengig av hvor pasienten er behandlet. Liggetiden regnes som tiden fra innskrivelse ved første opphold til utskrivelse fra siste opphold. Behandlingssted og antall DRG-poeng hentes fra det bærende oppholdet, som er det oppholdet med høyest DRG-poeng. Alle polikliniske konsultasjoner regnes som kontakter, uavhengig av nærhet i tid til andre kontakter.
 • Ratene er beregnet ut i fra befolkningstall fra SSB for hvert opptaktsområde på RHF, HF eller sykehus-nivå, og er justert for kjønns- og alderssammensetningen i opptaktsområdene. Referansepopulasjonen er populasjon i Helse Nord RHF sitt opptaktsområde i 2016.
 • Det er lagt opp til høy fleksibilitet, som i enkelte tilfeller kan gi ikke-intuitive resultater. Tabellverket burde derfor brukes med omhu.
 • Hvis antall kontaker eller antall liggedøgn er mindre enn 5 i en celle er tallet erstattet med strek, av hensyn til personvernet.
 • Tabell som lages kan lagres som en csv-fil, som så kan åpnes i Excel for videre analyse.
 • Fraskrivelse: Publikasjonen har benyttet data fra NPR. Brukerne er eneansvarlig for tolkning og presentasjon av de utleverte data. NPR har ikke ansvar for analyser eller tolkninger basert på de utleverte data.
 • Hvis man opplever feil eller problemer kan man rapportere dette som en issue her . Eventuelt kan man sende en mail til arnfinn.steindal@skde.no

Versjon: 3.5.0